fbpx
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 

1.1. Odoslaním objednávky zákazník berie na vedomie, že Rozširovacie podložky a Podložky na zmenu rozteče sú určené na športové a tzv. tuningové účely a predajca nezodpovedá za ich použitie v cestnej premávke.

 

 

1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je 

 Spacers s.r.o

Novomestká 5, Trnava 91701

IČO: 54373883

DIČ: 212166166 (Neplatca DPH) 

                                                                                                                 (ďalej len „predávajúci“)a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

1.2. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárenský 23, 91701 Trnava, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/3212527

1.3. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s nasledovnými zákonmi (týmito zákonmi sa riadia aj vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach):
•    Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
•    Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
•    Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
•    Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
•    Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy, telefonickej objednávky alebo vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „objednávka“).
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim  o akceptovaní objednávky po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.
2.3. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.
2.4. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou na stránke predávajúceho. Či bude kupujúci kupovať tovar na základe registrácie alebo bez nej, je povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité len pre účel vytvorenia objednávky/kúpnej zmluvy  a nebudú zneužité na iné účely. V prípade registrácie je v záujme každého užívateľa, aby si prihlasovacie údaje chránil, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na internetovej stránke predávajúceho pod menom registrovaného užívateľa.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

3.1. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1.1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky záväzne potvrdenej kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Predávajúci je tiež povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na riadne užívanie tovaru a doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
3.1.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej v bode 4.1. týchto obchodných podmienok alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
3.2. Práva a povinnosti kupujúceho
3.2.1. Kupujúci je povinný:
•    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
•   zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
•    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
•    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
3.2.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4. DODACIE PODMIENKY

 

4.1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa objednania tovaru kupujúcim. Túto lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
4.2. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
4.3. Ku každej zásielke kupujúci obdrží spolu s tovarom faktúru, ktorá má okrem funkcie dokladu o kúpe tovaru aj funkciu záručného a dodacieho listu, pokiaľ nie sú súčasťou tovaru.
4.4. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej vyššie odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, ktorý si určí kupujúci.
4.5. Kompletný cenník prepravy je kupujúcemu dostupný na internetovej stránke – Doprava a platba. Doby dodania pri jednotlivých spôsoboch prepravy sú len informatívne. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za ich predĺženie spôsobené prepravovateľom. Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom  kuriéra DPD. Maximálna hmotnosť zásielky nie je obmedzená, avšak predávajúci si vyhradzuje právo pri zásielkach ťažších ako 5 kilogramov určiť cenu prepravy individuálne, prípadne ich odmietnuť dodať a to aj v tom prípade, že pokladňa povolí objednávku týmto spôsobom.
4.6. Predávajúci doručuje tovar aj do Českej republiky prostredníctvom kuriéra PACKETA. V prípade hmotnosti zásielky vyššej ako 1 kilogram si predávajúci vyhradzuje právo určiť cenu individuálne, prípadne tovar odmietnuť dodať.
4.7. Dodanie tovaru do iných štátov ako Slovensko a Česko si treba ešte pred objednaním individuálne dohodnúť. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť cenu individuálne, prípadne tovar odmietnuť dodať.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY A KÚPNA CENA

 

5.1. Všetky ceny za tovar a služby, tiež všetky poplatky sú na internetovej stránke predávajúceho konečné (predávajúci nie je platiteľom DPH).
5.2. Predávajúci prijíma platby za tovar v mene Euro.
5.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

6.1. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku po uhradení ceny objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa bodu 4.1., predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke ako tovaru na objednávku aj storno poplatok vo výške 20 % z jeho ceny.
6.2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a to do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
6.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
6.4. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy musí uplatniť písomne, e-mailom na adresu info@v-mspacers.eu, alebo iným preukázateľným spôsobom ako napríklad doporučenou písomnosťou na adresu sídla predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo bankového účtu kupujúceho, kde má byť vrátená kúpna cena za tovar.  Kupujúci je povinný zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar spolu s kompletným príslušenstvom (vrátane návodov, dokladu o zaplatení, nepoškodeného obalu atď.). Tovar zaslaný formou dobierky nebude prevzatý.
6.5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane preukázateľných nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
6.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
6.7. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
6.8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 6.4 týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

7.1. Úvodné ustanovenia
7.1.1. Tento reklamačný poriadok popisuje obchodnú spoluprácu medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru kupujúci súhlasí s dojednaniami v tomto reklamačnom poriadku.
7.1.2. Tento reklamačný poriadok sa riadi a je vydaný v súlade s nasledovnými zákonmi:
•    zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník)
•    zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
7.1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený  ako dokument na internetovej stránke predávajúceho www.v-mspacers.eu.
7.2. Dĺžka záruky
7.2.1. Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 Občianskeho zákonníka).
7.2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena (§ 619 Občianskeho zákonníka).
7.2.3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
7.2.4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
7.2.5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
7.2.6. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
7.3. Záručné podmienky
7.3.1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať  spolu s doručovateľom stav zásielky (počet listov, či balíkov, neporušenosť balenia). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky , pokiaľ je táto viditeľne poškodená alebo neúplná. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci prevezme, je nutné poškodenie popísať v zápisnici, či protokole doručovateľa. Túto zápisnicu, či protokol, je nutné okamžite poslať predávajúcemu mailom alebo poštou. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nie je predávajúci povinný akceptovať.
7.3.2. Reklamáciu si kupujúci uplatňuje doručením reklamovaného tovaru na Martin Klokner, Dolné Orešany 636, 91902. List alebo balík musí kupujúci riadne zabaliť a spolu s reklamovaným tovarom je nevyhnutné doručiť všetko príslušenstvo k tovaru, kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list (originál si kupujúci uschová doma), kompletne vyplnený a podpísaný Reklamačný protokol. V prípade, že tovar už v minulosti bol reklamovaný, kupujúci môže priložiť kópiu dokladu o tejto reklamácii. V prípade, že kupujúci sa rozhodne podať reklamáciu prostredníctvom webovej stránky predávajúceho cez online formulár, toto podanie má len informatívny charakter a je nutné splniť všetky ostatné kroky uvedené v tomto bode reklamačného poriadku.
7.3.3. Predávajúci  zašle kupujúcemu  po prijatí reklamácie obratom kópiu reklamačného protokolu e-mailom, prípadne listovou zásielkou, kde uvedie deň začiatku reklamačného konania. Dňom začiatku reklamačného konania je deň, keď kupujúci doručí predávajúcemu reklamovaný tovar spolu so všetkými vyššie popísanými náležitosťami.
7.3.4. V prípade zaslania reklamovaného tovaru je kupujúci povinný poslať tento tovar ako doporučený list alebo doporučený balík. Všetky ostatné metódy, najmä dobierka, nebudú prebraté, prípadne budú kupujúcemu vrátené. Kupujúci musí reklamovaný tovar doručiť čistý, hygienicky nezávadný a mechanicky nepoškodený. V opačnom prípade má predávajúci právo odmietnuť prijať tovar do reklamačného konania.
7.3.5. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
7.3.6. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté
•    zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním
•    mechanickým poškodením tovaru
•    neodbornou obsluhou alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar
•    vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov
•    prírodnými živlami
7.3.7. Kupujúci je povinný produkty chrániť pred pádom, inými druhmi prudkého namáhania. Takisto je nutné opatrne zaobchádzat s diskami pri prezvúvaní pneumatík a obúvaní diskov na auto. V prípade, že kupujúci tieto pokyny nedodrží, prípadná reklamácia vád, zapríčinených vyššie uvedenými spôsobmi bude oprávnene zamietnutá.
7.4. Spôsob vybavenia reklamácie
7.4.1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť  ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
7.4.2. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie (§ 18 ods. 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie okrem iného aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n Zákona o ochrane spotrebiteľa).
7.4.3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
7.4.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru.
7.4.5. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté na vozidle zavinené nevhodnou inštaláciou a použivaním našich porduktov.

7.4.6 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo kupujúcemu vráti kúpnu cenu tovaru.
7.4.7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
7.4.8. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

8.1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
8.2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu alebo registrovaním sa na stránke vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 8.1. a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
8.3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Žiadne údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Výnimkou je použitie mena a priezviska, adresy, telefónneho a e-mailového kontaktu za účelom doručenia objednaného tovaru a akejkoľvek písomnosti doručovateľom alebo poskytnutie údajov za účelom zistenia hodnotenia nákupu v internetovom obchode predávajúceho v spolupráci s treťou stranou s čím kupujúci súhlasí.
8.4. Kupujúci má právo a možnosť kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na internetovej stránke predávajúceho (platí pre registrovaných zákazníkov).

9. RECENZIE U VÝROBKOV

 

Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, obsahujú akúkoľvek diskrimináciu, vulgárne slová, podnecujú násilie, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky, nemajú žiadnu informačnú hodnotu alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno predávajúceho.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.
10.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim.
10.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.s
10.5. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1. Januára 2024 v Trnave.